Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Constructii-spatii / Constructions-Spaces

Print

(…) Cred că Marilena Preda Sânc este unul dintre artiştii care au înţeles, fără a nega ceea ce deja ştiau, că problemele noi pe care le ridică imaginii tehnologia informaţională, limbajul creat prin intermediul reţelelor de comunicare, dau expresiei artistice noi posibilităţi de a investiga, bazate pe comunicare, pe socializarea imaginii, posibilitatea unei reacţii directe la evenimente, o apropiere mai mare a fenomenului artistic de cerinţele imediate ale societăţii, iar de aici, dorinţa ei de a-şi diversifica mijloacele de expresie abordate. (…)
Felul în care ea îşi gândeşte discursul plastic se bazează pe raţionalitate, pe decriptarea coordonatelor, a reperelor unei realităţi concrete. Artista renunţă la expresia identitară a unui spaţiu, în favoarea principiilor lui existenţiale, definindu-şi generic aceste construcţii ca fiind „utopice şi atemporale”. Acesta este un lucru mai puţin important, întrucât picturalitatea sa reprezintă o manieră de a investiga un potenţial expresiv imaginat de ea, dar întotdeauna generat de real, iar lucrările sale exprimă o atitudine, şi mai puţin un impact în plan senzorial cu acesta. Marilena Preda Sânc este tipul de artist ce are o bună receptare a lumii în care trăieşte, un fel echilibrat de a citi evenimentele, gândind din aceeaşi perspectivă şi expresivitatea artistică a lucrărilor sale. Aşa ne explicăm sfera largă a mijloacelor de expresie abordate, aşa putem înţelege faptul că ea nu are nici o reţinere în a trece de la figuraţie la abstract, de la picturalitate la limbajul electronic. Importante, în tot programul dezvoltat de Marilena Preda Sânc, sunt comunicarea, interacţiunea diferitelor planuri existenţiale, propulsarea în fantastic, în imaginativ, gândită însă întotdeauna ca posibilitate reală de evoluţie. Această lume a fragmentului la care ea se raportează pune în evidenţă materialitatea directă, palpabilă şi modelul informaţional, elementul generic ce evoluează în situaţii diferite. Este un discurs subiectiv, în care ea nu ezită să folosească şi expresia propriului corp, pentru a nu pierde legătura cu umanul.
Marilena Preda Sânc este artistul optzecist atras de folosirea noilor medii, de un tip de expresie artistică ce pune în discuţie şi reanalizează datele despre lumea din preajmă. Ea regândeşte rolul artistului ce nu ezită să imagineze programe elaborate pe principiile deconstrucţiei şi reconstrucţiei realităţii şi în care el, artistul, îşi asumă responsabilităţi profunde. Marilena Preda Sânc manifestă preferinţa, în tot ceea ce face, pentru un tip de abordare contrapunctică, pentru a folosi o expresie din zona analizei muzicale. Am constatat acest lucru, atât în zona mijloacelor de expresie plastică folosite, cât şi în modul în care ea îşi elaborează lucrările din sfera picturalităţii. Constructia acestor lucrări se bazează pe raportul dual, identificat în principiile de bază ce ţin de ordine-dezordine, de libertaterigoare, desen-picturalitate, unde gestul său este liber şi totodată controlat, este sec, dar plin de substanţa afectivă, este clasic în elementaritatea lui, dar modern în concepţie.Structural, Marilena Preda Sânc este legată de sintagma spaţiu-timp, de o dimensiune ce antrenează mişcarea şi presupune schimbarea, implică o dinamică ce transformă aceste semne într-o realitate surprinsă în evoluţia ei, iar principiul căruia ea i se subordonează consecvent este reprezentat de gestul prin care structurează şi destructurează o lume imaginată, construită după modelul lumii reale. Lucrările Marilenei Preda Sânc au consistenţa concretului, a argumentului. În arta ei există un permanent apel autoreferenţial, pe care îl găsim mai ales în zona filmului, în performance şi unde corporalitatea joacă un rol esenţial. În esenţă, putem vorbi despre nevoia de autodefinire, de comunicare a unui program ce nu pierde din vedere problemele unei realităţi atât de complexe precum cea pe care o trăim şi în care artistul devine un purtător de cuvânt.


(…) I think that Marilena Preda Sânc is one of the artists who understood, without denying what they had already known, that the new image issues raised by informational technology, the language created through the communication network give new possibilities of investigation to the artistic expression, based on communication, on socializing the image, the possibility of a direct reaction to events, a deeper closeness of the artistic phenomenon to the society’s immediate requests, and therefore, her wish to diversify her means of expression. (…)
The way she imagines her artistic discourse is based on reason, on decrypting coordinates, landmarks of a concrete reality. The artist renounces the expression of spatial identity in favor of its existential principles, generically defining these constructions as “utopian and timeless”. This is less important as her picturality represents a manner of investigating an expressive potential imagined by her, but always generated by reality, and her works express an attitude and less a sensorial impact. Marilena Preda Sânc is the type of artist with a good reception of the world she lives in, a balanced way of reading the events, also thinking from the same perspective the artistic expression of her works. Thus we explain the large range of her means of expression, thus we can understand the fact that she doesn’t hold back from shifting from figurative to abstraction, from picturality to electronic language. In the whole program developed by Marilena Preda Sânc communication, the interaction of the different existential levels, the immersion in fantasy, in imagination, always thought as real possibility of evolution, are most important. This fragmentary world which she relates to underlines the direct, palpable materiality and the informational model, the generic element that moves in different situations. This is a subjective discourse in which she doesn’t hesitate to use the expression of her own body not to lose the connection with humanity. Marilena Preda Sânc is the artist from the 1980s attracted by the use of new media, by a certain artistic expression in which she discusses and reanalyzes the data from the surroundings. She rethinks the role of the artist who doesn’t hesitate to imagine programs elaborated on the principles of deconstructing and reconstructing reality and in which the artist takes deep responsibilities. In all her work Marilena Preda Sânc manifests her preference for a certain counterpoint approach, to use a term from the musical world. I have noticed this in the area of artistic means as well as in the manner she elaborates her paintings. The construction of these works is based on the dual relation identified in the basic principles related to order/disorder, liberty/rigor, drawing/picturality where her gesture is free and yet controlled, dry and yet full of affection, classic in its substance and yet modern in conception.
Structurally Marilena Preda Sânc is connected to the space/time syntagma, by a dimension which activates movement and implies change, involves a dynamic which transforms these signs into a reality seen during its evolution and the constantly subordinating principle is represented by the gesture through which she structures and destructures an imagined world constructed by the model of reality. The works of Marilena Preda Sânc have the consistency of concreteness, of argument. In her art there is a constant self-referential approach especially in video, in performance and where corporality plays an essential part. Thus we can talk about the need of self-definition, of communicating a program that doesn’t overlook the issues of such complex reality as the one we are living in and in which the artist becomes a spokesperson.

Crișan, Maria-Magdalena, Exercițiul privirii, ed. Printco, Iași, 2010, pp. 294-296.

Joomla 2.5 Templates designed by InMotion Hosting Reviews